Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 8. 6. 2014

13. 7. 2014

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA V.VOLFA 1316/5,se sídlem V. Volfa 5 ,

370 05 České Budějovice /dále jen BD/, dne 8. 6. 2014 .

Program :

1) prezence členů BD

2) zahájení členské schůze

3) hospodaření roku 2013

4) informace a odsouhlasení návrhu stanov upravených v souladu s novým občanským zákoníkem  platným od 1.1.2014

5) usnesení – závěr

1) Na tuto členskou schůzi se dostavilo  37 členů( 28 hlasů) z možných 42členů,(32 hlasů),

omluveni – pan Urbánek – věk 86 let- nemoc

                      paní Monika Mrázová- úraz v den konání schůze

                        paní Hana Štindlová – nemoc dětí

                      paní Lenka Malá – nemohla se uvolnit ze zaměstnání

                        pan Pavel Malý – byl mimo České Budějovice

              Výše uvedení členové družstva byli informováni o programu členské schůze  jednotlivě              .

Před  zahájením členské schůze paní D. Špindlerová  předala A. Voglové doklady ohledně ukončení členství v BD pana Ivana Špindlera, proto byl z prezenční listiny BD ihned vyškrtnut, neboli BD má 42 členů. Z téhož důvodu se pan Špindler členské schůze již nezúčastnil.

2) Členská schůze byla zahájena v 18.30 hod. v nebytovém prostoru domu p. A. Voglovou, předsedkyní BD.

3 ) p. A.  Voglovou byla přednesena zpráva ohledně hospodaření roku 2013 , hospodaření družstva a účetní uzávěrka byla všemi přítomnými členy bez námitek odsouhlasena.

4) Hlavním bodem této schůze bylo odsouhlasení návrhu stanov Bytového družstva V. Volfa 1316/5 Čes. Budějovice, upravených v souladu s novým občanským zákoníkem , platným od 1.1.2014.

Návrh stanov obdrželi všichni členové družstva dne 24. 5. 2014 v 11 hod. do schránek příslušejících k jejich bytu, neboli všichni měli čas si návrh stanov pročíst. Nikdo neprojevil stížnost, že stanovy neobdržel.

Ohledně nového znění zákonů byli již členové předběžně informováni na členské schůzi dne 4.12.2013 A. Voglovou.

Na návrh A. Voglové, zda chtějí členové družstva pročítat stanovy, nebyl členy BD vysloven souhlas s tím, že si stanovy pročetli a dostatečně jim rozumí.

Na písemnou žádost ze dne  2.6. a v průběhu týdne  2. 6. - 8. 6. 2014 člena družstva p. Herdy byly A. Voglovou opraveny výhrady p. Herdy (např. totožný odstavec, podrobnější doplnění informací   ohledně oprav,žádost o svolání členské schůze 10 %-vyhověno, sjednocení v čl. 7 odst. 1 a 5).

Další výhradou p. Herdy proti navrženým stanovám

a) byl bod – souhlas představenstva při převodu členského podílu

b) umožnění učinit nezletilého člena družstva při převodu členského podílu

c) zřízení kontrolní komise družstva.

Výše uvedené body byly konzultovány s AK Vavroch, Judr. Nýdlová, AK Heyduk Praha, notářka spolupracující  pro AK Heyduk Praha. O výsledků konzultací A. Voglová členy BD informovala s tím, že v názorech jsou velké rozpory, a víceméně se např. v bodě – souhlas představenstva při převodu družst. podílu  jedná o výklad notáře . A. Voglová upozornila členy BD, že poslední slovo ve znění stanov bude mít notář, který bude stanovy osvědčovat, v současném momentě se počítá s JUDr. Melicharem Č. Budějovice, který nám dá termín schůzky, po členské schůzi.

Členům BD bylo vysvětleno, že není nutná 100% účast na odsouhlasení stanov,(tato inf. byla sdělena a potvrzena A. Voglové dne  5.6.2014, stanovy se odsouhlasují dle stávajících stanov, neboli 2/3 hlasů) není nutná přítomnost notáře na čl. schůzi, lze zajistit osvědčení notáře čl. schůzí v zastoupení představitelů BD v kanceláři notáře (např. notář JUDr. Hruška po žádosti A. Voglové, zdali by se nezúčastnil naší čl. schůze, vyžadoval 100% účast, notář JUDr. Melichar uvedenou možnost  v zastoupení v kanceláři notáře připustil) hromadnou plnou mocí členů družstva představitelům družstva.

Členové družstva tuto možnost pochopili a podepsali na schůzi hromadné plné moci, s nepřítomnými toto bylo představenstvem projednáno jednotlivě, nikdo z nepřítomných neměl výhrady a plnou moc podepsali. Představitelé družstva mohou zastupovat každý 1/3 členů družstva. Hromadnou plnou moc nepodepsala p. Herdová a p. Herda( 1 hlas).

Ohledně bodů a),b),c) bylo členy družstva hlasováno

a)- souhlas představenstva při převodu členského podílu - přítomní  členové družstva toto odsouhlasili s tím, že poslední slovo bude v tomto sporném bodě mít notář a ještě bude znovu konzultováno s právníky.

Nesouhlas vyslovil pan Herda a paní Herdová. (1 hlas)

b)- člen družstva nezletilý při převodu členského podílu- členům družstva bylo vysvětleno, že možnost převodu členství nezletilému zůstává dle původních stanov z dědictví, a ani se nedoporučuje  právníky(a ani x družstev ve stanovách neuvádí převod členského podílu na nezletilého člena) tuto možnost ze zákona využívat,vzhledem k tomu, že by pro družstvo mohly nastat problémové situace. Případný nezletilý člen je chráněn dědictvím, kdy převod družstevního podílu ze zákona na něho připadne a pokud chce někdo zabezpečit nezletilého, může provést formou závěti.

Přítomní členové odsouhlasili  člena družstva od 18 ti let neboli zletilost.

Nesouhlas vyslovil pan Herda, paní Herdová, pan Stach, paní Stachová (2 hlasy). Manželé mají jeden hlas.

c) – kontrolní komise- družstvo do 50 členů není povinno ze zákona zřizovat kontrolní komisi.

Stávající kontrolní komise po dvě období neplnila svou funkci a práce navíc (již po dvě období jsme družstvo do 50 členů) s kontrolní komisí se vracela k představenstvu. Členové, kteří by byli schopni tuto funkci zastávat, nemají zájem tuto funkci přijmout.

Přítomní členové netrvali na zřízení či udržení kontrolní komise, členům bylo vysvětleno, že funkci kontrolní komise přebírá členská schůze jako nejvyšší orgán družstva, se všemi právy a povinnostmi kontrolní komise.

Nesouhlas vyslovil pan Herda a paní Herdová (1 hlas).

 

5) Usnesení – závěr

Návrh stanov byl přítomnými členy družstva odsouhlasen - přítomno 37 členů (28 hlasů), s upozorněním , že o sporných bodech se bude ještě jednat s právníky, poslední slovo bude mít notář a je ještě možné , že budou stanovy hlavně ve sporném bodě – souhlas představenstva při převodu družstevního podílu – upraveny, či ponechány.

Nesouhlas se stanovami – pan Herda, paní Herdová – 1 hlas.

Členové družstva podepsali hromadné plné moce k jednání v notářské kanceláři představiteli družstva ke konečnému odsouhlasení a osvědčení stanov.

Hromadnou plnou moc nepodepsal p. Herda a paní Herdová (1 hlas).

Z celkového počtu přítomných 28 hlasů, byl návrh stanov  odsouhlasen  27 hlasy

bod b) osobním dotazem p. Štindlové, p. Urbánka, p. Malého a p. Malé, p. Mrázové-  vyjádřili nesouhlas s nezletilým členem družstva, potvrdili svými podpisy v hromadné plné moci zastupování představitelů BD u notáře k odsouhlasení stanov.

Členská schůze byla ukončena ve 20.45 hod.

Zapsala Andreya Voglová, předseda BD,

 dne  13. 7. 2014.

K podpisu p. Hálek - místopředseda BD

                  p. Stachová - členka představenstva BD

člen stávající kontrolní komise

Zápis členské schůze bude vložen včetně podpisů na :

OR, do evidence našeho správce SBD Krčínova 30, Č.Budějovice.

Ostatní  členové BD si mohou zápis přečíst na webových stránkách BD

https://bd-v-volfa-5.estranky.cz

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 3816
Měsíc: 27
Den: 2